گروه شرکت های پروبال آسیا اطلس ارس

ارایه دهنده کلیه خدمات حرفه ای و تخصصی پینت بال در ایران شامل:

1- مشاوره.

2- اجرا و برگزاری مسابقات پینت بال سازمانها، ارگانها و شرکتهای خصوصی و دولتی.

 

 

مؤسسه ورزشی نخل کیش پروژه های انجام شده توسط مؤسسه ورزشی نخل کیش 

 

 

 

برگزاری مسابقات جهانی پینت بال در ایران

1387 جزیره زیبای کیش

Palmseries2009

 

 


   

 

     

 سری اول مسابقات لیگ برتر پینت بال پالم ایران

1395

Palmseries2016

برگزاری اولین دوره از

سری اول مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1395

 

برگزاری دومین دوره از

سری اول مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1395

 

 

 

 

 

برگزاری سومین دوره از

سری اول مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1395

 

برگزاری چهارمین دوره از

سری اول مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1395

 

 

 

 

 سری دوم مسابقات لیگ برتر پینت بال پالم ایران

1396

Palmseries2017

برگزاری اولین دوره از

سری دوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1396

 

برگزاری دومین دوره از

سری دوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1396

 

 

 

 

برگزاری سومین دوره از

سری دوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1396

 

برگزاری چهامین دوره از

سری دوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1396

 

 

 

 

 سری سوم مسابقات لیگ برتر پینت بال پالم ایران

1398

Palmseries2018

برگزاری اولین دوره از

سری سوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1397

 

برگزاری دومین دوره از

سری سوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1397

 

 

 

 

 

برگزاری سومین دوره از

سری سوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1397

 

برگزاری چهارمین دوره از

سری سوم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1397

 

 

 

 

 سری چهارم مسابقات لیگ برتر پینت بال پالم ایران

1400

Palmseries2021

برگزاری اولین دوره از

سری چهارم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1400

 

 برگزاری دومین دوره از

سری چهارم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1400

بزودی

 

بزودی

 

 

 

برگزاری سومین دوره از

سری چهارم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1400

 

 برگزاری چهارمین دوره از

سری چهارم مسابقات لیگ برترپینت بال پالم ایران1400

بزودی

 

بزودی

 

 

 

 مؤسسه ورزشی نخل کیش  

                                       

www.paintball.ir

 

مدیر اجرائی :  آقای مهندس ........ 

ساعت تماس: شنبه تا چهارشنبه  9 تا 11  صبح   0912000000      

       

                      بزودی

  

 


کانال تلگرام کمیته داوری انجمن پینت بال ایران:    palmiran@
  ادمین:   palmiran@